Algemene Voorwaarden van v.o.f. Apek Administraties.

A.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer is aan te merken als contractuele wederpartij;
 2. Opdrachtnemer: v.o.f. Apek Administraties.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde ten behoeve van opdrachtgever worden verricht;
 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde roerende zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde roerende zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

B.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, alsmede op de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld onder D., en op alle opdrachten welke door opdrachtnemer binnen dit kader worden geaccepteerd, één en ander behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

C.

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan, zulks onverlet het recht van opdrachtnemer om de overeenkomst van opdracht te ontbinden, hetzij in rechte, hetzij via een daartoe strekkende buitenrechtelijke verklaring, een en ander zonder dat opdrachtgever deswege recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd, heeft.
 3. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren in overeenstemming met algemeen geaccepteerde beroepsregels; opdrachtnemer is gerechtigd daarbij onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerd personeel, tenzij uit de opdracht blijkt dat de uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te gescheiden.

D.  Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekening in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

E.  Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden produkten van de geest, welke door opdrachtnemer zijn gebruikt in het kader van de verrichte werkzaamheden dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesprodukten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

F.  Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

G.

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. 
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag. 
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, waaronder opdrachtgever, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

H.

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer, te worden kenbaar gemaakt. 
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen. 
 6. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever, waaronder organen van opdrachtgever zijnde rechtspersoon, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald.

I.

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan opdrachtgever die daarbij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de overeenkomst te allen tijde schriftelijk en gemotiveerd beëindigen. Alsdan behoudt opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen alsmede vergoeding van door opdrachtnemer aantoonbaar geleden schade, voortvloeiend uit zodanige opzegging. Eveneens kan opdrachtgever, mits handelend als hierboven in dit lid omschreven, de overeenkomst te allen tijde schriftelijk en gemotiveerd beëindigen in geval van een gewichtige reden. Zodanige reden kan gelegen zijn in het feit dat opdrachtnemer zich niet houdt aan de door opdrachtgever gegeven redelijke aanwijzingen. In dit geval behoudt opdrachtnemer eveneens zijn recht op honorarium, vergoeding van de onkosten en schade als hierboven in dit lid omschreven.
 2. Opdrachtgever; die bij het aangaan van de overeenkomst niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan de overeenkomst te allen tijde, mits schriftelijk en gemotiveerd, opzeggen. Alsdan behoudt opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.

J.  Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 5 november 2004 bij de KvK Rijnland te Leiden
Dossiernummer 28055016