Voor door u van APEK administraties ontvangen e-mail geldt:

Onze e-mail (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de onze e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze onze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten of aanspraken aan worden ontleend door een ander dan de geadresseerde, behoudens met onze schriftelijke toestemming. Indien zodanige toestemming niet is verleend, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid (van wat voor aard ook) jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie. Indien onze e-mail per vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan terstond te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van onze e-mail is verboden. Auteursrecht op onze e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft door ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. Wij behouden ons voorts het recht voor om onszelf te presenteren als auteurs van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van onze e-mail en / of daarmee verzonden documenten.

The information in our e-mail (which includes any files transmitted with it) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to our e-mail by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received our e-mail in error please notify us immediately, destroy any copies and delete it from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of our e-mail is prohibited. Copyright in our e-mail and any document created by us will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of this our e-mail or such documents.